Starting price

8,999 THB


Jul 12, 2019 - Oct 11, 2019

Korea(South)

5DAYS 3NIGHT P10 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER BY KE (S8)


File Download: P10_HI KOREA BUSAN SERIES LOVER JUN - OCT 2019 (KE)

P10 HI KOREA LOVER BUSAN SERIES LOVER 5D3N BY KE (S8)

เดินทางเดือน ก.ค.-ต.ค. 62

12-16 ก.ค. ราคา 23,900.-

09-13 ส.ค. ราคา 23,900.-

13-17 ก.ย. ราคา 22,900.-

11-15 ต.ค. ราคา 23,900.-


 HILIGHT

- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

- วัดแฮดอง ยงกุงซา

- ปูซานทาวเวอร์

- สะพานกวางอันแดเคียว

- นั่งกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car

- เรือเต่าจำลอง หรือ โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor


???? ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ คนขับรถท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/คน/ทิป