Starting price

900 THB


Feb 01, 2019 - Mar 02, 2019

Japan

HOKKAIDO ฟรีช้อป ฟรีชิม ฟรีแช๊ะ


กำหนดการเดินทาง

วันที่ 01 - 05 กุมภาพันธ์ 62 [Snow Fest ]                                                                  32,900.-

วันที่ 09 – 13 กุมภาพันธ์ 62 [Snow Fest]                                                                  31,900.-

วันที่ 02 - 06 มีนาคม 62                                                                                                29,900.-

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)***

 

 

 เส้นทางการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ

[XJ620 02.20-10.50]

 

 

 

 

2

สนามบินชิโตเซะ-Furano Ningle Terrace-
สุนัขลากเลื่อน-กิจกรรม ลานสกี ซิคิไซโนะโอกะ-
ถนนคนเดิน เฮวะโดริ-ช้อปปิ้งอิออน

 

อิสระ

ASAHIKAWA HOTEL

หรือเทียบเท่า

3

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมน-โอตารุ-
คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงเป่าแก้ว
คิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้–ร้านสินค้ามือสอง
-ร้านจำหน่ายของฝาก-มิตชุยเอาเล้ตท์-

กรุ๊ป 01-05/09-13 ก.พ. ชมงานเทศกาล SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019

กรุ๊ป 02-06 มี.ค.ชมเทศกาลประดับไฟ SAPPORO WHITE ILLUMINATION – บุฟเฟ่เมนูขาปู 3 ชนิด

 

 

 

SAPPORO HOTEL

หรือเทียบเท่า

4

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในเมืองซัปโปโร

 

อิสระ

อิสระ

SAPPORO HOTEL

หรือเทียบเท่า

5

สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

[XJ621 12.05-18.00]

 

 

 


 

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ

23.00 น.

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย(XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

วันที่2

สนามบินชิโตเซะ-Furano Ningle Terrace-สุนัขลากเลื่อน-กิจกรรม ลานสกี ซิคิไซโนะโอกะ-อิออน

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 [บริการอาหารร้อนบนเครื่อง] สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่งแบบ 3-3-3 (ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และหากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

 

10.50 น.

เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองที่ตั้งอยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด นำท่านสู่ Furano Ningle Terraceเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรม New Furano Prince Hotel ท่านจะได้พบกับกระท่อมไม้น้อยใหญ่หลายหลัง ที่โดดเด่นและสวยงามในด้านการออกแบบ ท่ามกลางป่าร่มรื่น โดยแต่ละหลังยังปรับแต่งเป็นร้านค้า ร้านของฝาก งานฝีมือ ที่มีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบทำให้ชมพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าอีกด้วย จากนั้นนำท่าน ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (Dog Sled) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!! นอกจากสุนัขแล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ อาทิ ม้า เป็นต้น

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ไม่ว่าจะเป็นการเช่า Snow Mobile , บาบาน่าสโนว์ ให้อาหารสัตว์น่ารักคือ อัลปากา * หากท่านที่สนใจ Package เครื่องเล่น Snow Mobile Snow Rafting และ Alpaca Farm สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ บริษัทล่วงหน้า 7 วัน*

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด **

***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ ***

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง  ถนนคนเดินเฮวะโดริ (Heiwa-dori Shopping Street) ถนนสายนี้นับได้ว่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญี่ปุ่น โดยเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่เรียงรายมากมาย สองข้างทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยณ จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น

ค่ำ

 อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ อิออน มอลล์ อาซาฮึกาว่า

 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่3

สัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมง-โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้–ร้านสินค้ามือสอง ร้านจำหน่ายของฝาก - มิตชุยเอาเล้ตท์ -
ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ-บุฟเฟ่เมนูขาปู 3 ชนิด
กรุ๊ป 01-05/09-13 ก.พ.62 ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019

กรุ๊ป 02-06 มี.ค.62 ชมเทศกาลประดับไฟ SAPPORO WHITE ILLUMINATION

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) สวนสัตว์แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตว์ชนิดนั้นๆ อาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและได้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ นักท่องเที่ยวก็จะได้รับความสุขและในการเข้าชมก็จะรู้สึกว่าเบียดเบียนสัตว์น้อยที่สุด สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า มีส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย มีจุดเด่นที่สัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์เมืองหนาวและเมืองร้อน ให้ชม เช่น สัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี หมาป่า และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และสิ่งที่พลาดไม่ได้ ก็คือ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิดอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่

 

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน [รับ CASH BACK จากไกด์]

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตรหลังจากนั้นนำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุด โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วยจำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง กระเป๋า รองเท้า และยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง มีเมนูขึ้นชื่อท้องถิ่นให้ได้เลือกทาน มีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจำฮอกไกโด จากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองซัปโปโร่ นำท่านสู่ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน MITSUKOSHI, PARCO จำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเท้า ONITSUKA, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO, GU ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางนานาชนิด

[กรุ๊ป 01-05 ก.พ./ 09-13 ก.พ.62] นำท่านสัมผัสบรรยากาศ เทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 ณ โอโดริปาร์คเป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโร มีการจัดแสดงงานบนพื้นที่ 3 ส่วนคือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ และซัปโป ในงานมีการนำเสนอประติมากรรมที่สร้างจากหิมะและน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี

[กรุ๊ป 02-06 มี.ค.62] จากนั้นนำท่านเที่ยวชมงานประดับไฟ ซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชั่น [Sapporo White Illumination] นับเป็นเทศกาลงานแสดงไฟประจำฤดูหนาวของเมืองซัปโปโร ที่เริ่มจัดตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี โดยแต่ละเดือนจะแยกจัดกันไปในแต่ละสถานที่ (สวนโอริ 22 พ.ย.-25 ธ.ค. หน้าสถานีรถไฟซัปโปโร่ 22 พ.ย.-11 ก.พ. บริเวณถนนมินามิ 1 โจ ซัปโปโร่คิตะ สถานีทางออกด้านใต้ของสถานีซัปโปโร่ 22 พ.ย.-14 มี.ค.)

 

ค่ำ

 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร*** พิเศษสุดๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด แบบไม่อั้น ***

 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 4

อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในเมืองซัปโปโร

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

 

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือจะเป็นร้าน 100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ย่านช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น DONKY เปิด 24 ชม, ร้าน ABC,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง ตึก JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เช่น ร้าน BIC CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑ์ราเมน เป็นแหล่งรวม ราเมนชื่อดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนได้ลิ้มรสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ได้อย่างจุใจ

หรือเลือกอิสะท่องเที่ยวตามสถานต่างๆที่น่าสนใจ ภายในเมืองซัปโปโร่

ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร่                ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง                หอนาฬิกาซัปโปโร่

โรงงานเบียร์ซัปโปโร่                 สวนสาธาราณะโอโดริปาร์ค         โรงงานซ็อกโกแลต

TV TOWER                                ตรอกราเมน                                  ศาลเจ้าฮอกไกโด

SAPPORO SNOW FEST ครั้งที่ 70 บริเวณสวนโอโดริ ระหว่างวันที่ 4-11 FEB 2019

 เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *

 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม(หรือ SETBOX)

06.00 น.

ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเสะ

07.00 น.

ถึง สนามบินชินชิโตเซะ ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

12.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621

18.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

**************************************************


 

โปรแกรม : HOKKAIDO ฟรีช้อป ฟรีชิม ฟรีแช๊ะ 5D3N BYXJ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

01-05 กุมภาพันธ์ 62

32,900

32,900

32,900

31,900

15,300

7,900

09-13 กุมภาพันธ์ 62

31,900

31,900

31,900

30,900

15,500

7,900

02-06 มีนาคม 62

29,900

29,900

29,900

28,900

14,800

7,900

 ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 7,900 บาท

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **