Starting price

13,900 THB


Sep 11, 2019 - Oct 18, 2019

Bangkok Cruise Tours

3DAYS 2NIGHTS LAEMCHABANG - INTERNATIONAL WATER - SINGAPORE (S1)


File Download: GDR SEC 2 LAEM-SIN 2N TG-SQ

  แหลมฉบัง-สิงคโปร์

3 วัน 2 คืน

วันที่ 1        กรุงเทพฯ-ท่าเรือ แหลมฉบัง

10.00 น.       พบกัน ณ จุดนัดหมาย สวนลุมไนท์บาซาร์รัชดา  เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่

                   ท่าเรือแหลมฉบัง

เที่ยง             เช็คอินขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง

                   Port Address : 288 Moo 3, Laem Chabang Port road, Thungsukhla, Sriracha, Chonburi 20230

 

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฎของการล่องเรือสากล

1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก

จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ

ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะ

ที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อน

ตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี จะเปิดให้บริการรวมทั้งใน

ส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

 

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก

Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพัก

ของท่าน

 

เย็น              รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

21.00 น.       เรือล่องออกจากท่าเรือแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย

                   ท่านสามารถพักผ่อนตามออัธยาศัย ,ฟังดนตรีสด หรือดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

 

** ห้องอาหาร Dream Dining

       (walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

วันที่ 2         ล่องน่านน้ำสากล

เช้า,กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining

(Walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

เย็น              รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

ช่วงค่ำ          เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋า

                   เดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่าน

                   จำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)* ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋า

                   เดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก*

 

วันที่  3      สิงคโปร์- ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ

เช้า/กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining

(Walk-inopen seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

 

 

12.00 น.        เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์

                   หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทาง

                   ของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

13.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.00 น.       นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

18.30 น.       เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

20.50 น.       เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410

20.00 น.       คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ (สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์)

22.10  น.      คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ(สายการบินไทย)