Travel route » Chiangmai


ชียงใหม่เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.1839 ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นรัฐอิสระจนถึงปีพ.ศ. 2101 บริเวณเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ยังคงมีซากกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนา และยังเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาที่ก่อสร้างอย่างประณีตงดงามนับร้อยๆ แห่ง รวมถึงวัดพระสิงห์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 และวัดเจดีย์หลวงที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งประดับประดาด้วยรูปปั้นพญานาค

No Data.